تفاوت میان نسخه‌های «برداشت فشار»

 
===زمان نیتروژن ساکن===
 
زمان نیتروژن ساکن، میزان نیتروژن محلول در خون غواص پس از استراحت بر سطح است.در جدولهای مدرن غواصی مدت غواصی بعدی غواص پس از استراحت بر سطح با درنظر گرفتن میزان نیتروژن ساکن در بدن محاسبه میگردد.
 
===غوصهای مکرر===