تفاوت میان نسخه‌های «برداشت فشار»

 
امروزه محاسبات دقیق کامپیوترهای غواصی و استفاده از جدولهای غواصی تفریحی نیاز به توقفهای طولانی و مکرر در سطوح مختلف را کاهش داده و غواص فقط نیازمند توقف در یک مرحله میباشد که غالباً در عمق ۵ متری و برای ۳ دقیقه انجام میگردد.
 
===میزان برداشت فشار===
 
 
===برداشت فشار بر سطح===