تفاوت میان نسخه‌های «برداشت فشار»

===زمان بستر ===
 
زمان بستر مدت زمان مجازیست که غواص میتواند بدون اشباع شدن بافتهای بدنش از گاز نیتروژن در عمق باقی بماند.این زمان در [[برنامه ریز غواصی تفریحی]] به صورت دقیقه مشخص گردیده است.
 
====سرعت صعود====
سرعت صعود، سرعت ایمن و مجازیست که به هنگام بازگشت به سطح میبایست توسط غواص رعایت گردیده تا از صدمات و آسیبهای فشاری بر ششهای وی پیشگیری بعمل آید.
 
این سرعت مجاز، سرعتی معادل و یا آهسته تر از سرعت صعود حبابهایی است که به صورت عادی از بستر آزاد گردیده و سالم به سطح میرسند. به صورت کلی میتوان گفت که این سرعت کمتر از 18 متر در دقیقه محاسبه گردیده است که در تمامی انواع [[برنامه ریز غواصی تفریحی]] نیز به کار گرفته شده است.
 
===استراحت بر سطح===