تفاوت میان نسخه‌های «برداشت فشار»

تراکم زدائی مرحله ای ، توقفهای متعدد بداشت فشاری است که امروزه فقط در غواصیهای فنی و یا صنعتی کاربرد دارد.در این نوع تراکم زدائی، غواص پس از باقیماندن در عمق و رسیدن به حالت اشباع نیازمند برداشت فشار مکرر در سطوح مختلف و در فشارهای محیطی مختلف میگردد.
 
امروزه محاسبات دقیق کامپیوترهای غواصی و استفاده از جدولهای غواصی تفریحی مدرن مانند [[برنامه ریز غواصی تفریحی]] نیاز به توقفهای طولانی و مکرر در سطوح مختلف را کاهش داده و غواص فقط نیازمند توقف در یک مرحله میباشد که غالباً در عمق ۵ متری و برای ۳ دقیقه انجام میگردد.
 
===برداشت فشار بر سطح===