تفاوت میان نسخه‌های «برداشت فشار»

در جدولهای غواصی فرض بر این است که غواص بلافاصله به بیشترین عمق مورد نظر رسیده است ودر همان عمق تا پایان غواصی باقی می ماند.برخی از جدولهای غواصی نیز وضعیت جسمی یا شرایط عمومی غواص را در نظر گرفته اند. به عنوان مثال جدولهای غواصی نیروی دریایی باید توسط نظامیان استفاده شده و هرگز غواصان تفریحی از آن استفاده نکنند مگر اینکه در شرایط فیزیکی مشابه بوده و یا تمایل به ریسک پذیری شبیه به غواصان نیروی دریایی داشته باشند.
اما برخی از جدولها مانند [[برنامه ریز غواصی تفریحی]] فقط برای غواصیهای تفریحی بدون توقف و در سایت های هم سطح دریا طراحی شده است و برای غواصی در ارتفاعات بالاتر از ۳۰۰ متر باید جدولهای مخصوص به ارتفاعات را به کار بست.
 
برخی از جدولهای غواصی تهیه شده در سده اخیر به شرح زیر است: