تفاوت میان نسخه‌های «روابط ایران و هند»

جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی Sunni > سنی)
* عبدالرحیم قاضی - روابط هند و ایران
* از همدان تا کشمیر، یغما، شماره ۴، ص ۳۳۷ تا ۳۴۳.
* (۱۳۳۷): سرزمین هند، تهران، دانشگاه تهران.حکمت، علی‌اصغر
*کتاب سبز هند،
* صفحه‌ای از تاریخ روابط ایران و هند، نشریه وزارت امور خارجه،
* . حکمت، علی‌اصغر (۱۳۷۹): ج ۲، ص ۴۸۳.
*فصلنامه راهبرد، شماره ۴۱، پاییز ۱۳۸۵، صص۲۴۹ - ۲۴۵.