تفاوت میان نسخه‌های «خط ۲ مترو پاریس»

Drivewatch صفحهٔ خط ۲ مترو پاریس را به خط ۲ متروی پاریس منتقل کرد: رابطهٔ مضاف-مضاف‌الیهی میان مترو و نام شهر برقرار است. چون مضاف مختوم به و...
(Drivewatch صفحهٔ خط ۲ مترو پاریس را به خط ۲ متروی پاریس منتقل کرد: رابطهٔ مضاف-مضاف‌الیهی میان مترو و نام شهر برقرار است. چون مضاف مختوم به و...)
 
(بدون تفاوت)
۳۱

ویرایش