تفاوت میان نسخه‌های «حمله انتحاری»

بدون خلاصه ویرایش
# '''کشتن افراد سیاسی''' زرنگترین انتحاریان به این مقصد تربیه می‌شوند و به بهانه و اشکال مخصوص خودرا به شخص رسانیده آنرا از بین می‌برند. پلان تدابیر چنین حملات توسط سازمان القاعده، سازمان استخباراتی انگلیس و پاکستان تهیه می‌گردد. مانند کشتن احمد شاه مسعود، جنرال داود، استاد برهان الدین ربانی وغیره
# '''داخل شدن مستقیم به قطعات نظامی و یا محلات کار دولت و موسسات خارجی''': در فعالیت چنین عمل انتحاری چندین نفر تربیه می‌شوند. اولاً شخص بالای ماشین یا موترسایکل پر از مواد انفجاری خودرا به سرعت خیلی زیاد داخل ساختمان نموده انفجار می‌دهد. سپس گروپ دوم مسلح با مواد انفجاری و سلاح اتومات بالای باشندگان تعمیر حمله نموده آنچه را که در روبرو خود می‌بینند از بین می‌برند. سپس دریک محل محفوظ جای گرفته تا آخرین مرمی تیر اندازی می‌نمایند ودر اخیر خودرا انفجار می‌دهند. این گونه انتحاری خیلی زیاد است. مثلاً حمله بالای سفارت امریکا، انگلیس، محبس قندهار وغیره وغیره.
# '''توسط ریموت کنترول''': این روش انتحاری در نزدیکی قطعات نظامی و دفاتر دولتی ومنازل صورت می‌گیرد. طوریکه مواد انفجاریه در بدن شخص، حیوانات، وسایل ترانسپورتی جا داده می‌شود. سپس در نزدیکی هدف توسط ریموت منفلق می‌شود. اکثرا کسانیکه درین حادثه انتحار می‌شوند بیخبر می‌باشند. درین عمل از اطفال یتیم زنان نادان افراد کم عقل ویا دیوانه سو استفاده می‌شوند. اکثراً راننده گان که که انفجار می‌شوند خبر ندارند که در ماشین آنها مواد انفجاری است. از حیوانات چون خر نیز استفاده می‌نمایند. بعضا اولاً انتحار کننده را ذریعه ماده بیهوشی نیمه بیهوش نموده آنها را بطرف هدف سوق می‌دهند. درین روش از معتادین هیروهین نیز استفاده زیاد صورت می گیرد. در اخیر اینست روش اسلامی گران.و این است روش آمریکا برای خراب کردن به قول این یارو اسلامی گران.
 
== پانویس ==
کاربر ناشناس