تفاوت میان نسخه‌های «هیئت مدیره»

== پانویس ==
{{پانویس}}
تعریف و ترکیب هیئت امناء
هیأت امناء عالیترین مرجع مجمع در زمینه سیاستگذاری و تصمیم گیری و دارای کلیه اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف مجمع و اداره امور آن می‌باشد.
 
ترکیب هیأت امناء
 
الف: اعضای حقیقی
 
ب: اعضای حقوقی
 
 
[[رده:حاکمیت بنگاه]]
کاربر ناشناس