تفاوت میان نسخه‌های «درونیابی دومکعبی»

صفحه‌ای جدید حاوی «'''درونیابی دومکعبی''' در ریاضیات توسعه‌ای بر درونیابی مکعبی است که بر روی نقا...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «'''درونیابی دومکعبی''' در ریاضیات توسعه‌ای بر درونیابی مکعبی است که بر روی نقا...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)