تفاوت میان نسخه‌های «احسان ناصر لشگری»

Mohsen1248 صفحهٔ احسان ناصر لشگری را به احسان لشگری که تغییرمسیر بود منتقل کرد: ناصر نام پدر این ورزشکار هست و بخشی از اسم احسان لشگری نیست.
(Mohsen1248 صفحهٔ احسان ناصر لشگری را به احسان لشگری که تغییرمسیر بود منتقل کرد: ناصر نام پدر این ورزشکار هست و بخشی از اسم احسان لشگری نیست.)
 
(بدون تفاوت)
۳۹

ویرایش