تفاوت میان نسخه‌های «طرح‌نگار الکترونی»

صفحه‌ای جدید حاوی « در سال 1985 تام نیومن جایزه ای را که فاینمن در سخنرانی معروف خود " فضای زیادی در...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی « در سال 1985 تام نیومن جایزه ای را که فاینمن در سخنرانی معروف خود " فضای زیادی در...» ایجاد کرد)
برچسب: منبع‌دهی نادرست (AF)
(بدون تفاوت)
۱۴

ویرایش