تفاوت میان نسخه‌های «گرجی»

۸۸ بایت حذف‌شده ،  ۷ سال پیش
ابرابزار
(ابرابزار)
{{ابهام زدایی}}
 
کلمه '''گُرجی''' در معانی زیر کاربرد دارد:
 
* واژهٔ «گرجی» یا «Georgian»: در زبان یونانی از کلمهٔ «گئورگوس» (Georgos) است و به معنی زارع و برزگر می باشدمی‌باشد.
 
* [[مردم گرجی]] مردمی هستند از نژاد قفقازی و بیشتر آنان پیرو آیین مسیحیت هستند.
* [[زبان گرجی]] در شمار زبان‌های قفقازی و خانواده زبان‌های کارتولی یا قفقازی جنوبی است. این زبان که زبان مادری بیشتر گرجیان جهان بشمار میرودمی‌رود در کشور [[گرجستان]] مقام زبان رسمی را دارد.
 
* [[الفبای گرجی]] نتیجه ینتیجهٔ تطور الفبایی است که از «قرون وسطی» در [[گرجستان]] رایج بوده است . الفبای زبان گرجی دارای ۳۳ حرف یا همان نویسه است و به صامت و مصوت یا همان همخوان و واکه تقسیم می شود می‌شود. در زبان گرجی ۵ مصوت و ۲۸ صامت و جود دارد و از چپ به راست نوشته می شود می‌شود.
* [[زبان گرجی]] در شمار زبان‌های قفقازی و خانواده زبان‌های کارتولی یا قفقازی جنوبی است.این زبان که زبان مادری بیشتر گرجیان جهان بشمار میرود در کشور [[گرجستان]] مقام زبان رسمی را دارد.
* [[رقص گرجی]] از سری رقص‌های فولکلوریک مردم [[گرجستان]] است که از نسلی به نسل بعدی منتقل و در این پروسه توسعه و شکل گرفته‌است .
 
* [[الفبای گرجی]] نتیجه ی تطور الفبایی است که از «قرون وسطی» در [[گرجستان]] رایج بوده است . الفبای زبان گرجی دارای ۳۳ حرف یا همان نویسه است و به صامت و مصوت یا همان همخوان و واکه تقسیم می شود . در زبان گرجی ۵ مصوت و ۲۸ صامت و جود دارد و از چپ به راست نوشته می شود .
 
* [[رقص گرجی]] از سری رقص‌های فولکلوریک مردم [[گرجستان]] است که از نسلی به نسل بعدی منتقل و در این پروسه توسعه و شکل گرفته‌است .
 
* [[انسان گرجی]] با نام علمی ''Homo georgicus'' گونهٔ منقرض‌شده‌ای از [[سرده انسان|سردهٔ انسان]] است که حدود ۱٫۸ میلیون سال پیش زیستی. [[فسیل|فسیل‌های]] این انسان در شهر [[مانیسی]] در جنوب [[گرجستان]] به دست آمده‌است وز همین روی نام ''انسان گرجی'' بر این گونه نهاده‌اند.
* [[دهستان گرجی]] دهستانی است به مرکزیت روستای [[داشکسن (فریدن)|داشکسن]] که در شهرستان [[فریدن]] استان [[اصفهان]] قرار دارد .
 
* [[دهستان گرجی]] دهستانی است به مرکزیت روستای [[داشکسن (فریدن)|داشکسن]] که در شهرستان [[فریدن]] استان [[اصفهان]] قرار دارد .
 
* [[گرجی‌محله]] یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان [[بهشهر]] است.
 
* [[گرجی‌آباد]] روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان [[بابل]] در استان [[مازندران]]
 
* [[گرجی‌پل]]، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان [[ساری]] در استان [[مازندران]]
 
* [[گرجی‌کلا]]، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان [[ساری]] در استان [[مازندران]]
 
* [[گرجی سرا]]، روستایی است از توابع بخش عباس‌آباد شهرستان [[تنکابن]] در استان [[مازندران]]
* [[گرجانگرجی (شاهرود)]] دهی است از دهستان مرکزیپشت بسطام بخش خوسفقلعهٔ نو شهرستان [[بیرجندشاهرود]]، واقع در ۸هزارگزی۱۳هزارگزی باخترجنوب خوسفخاوری ،قلعهٔ کنارنو راهو مالرو۳هزارگزی راه عمومیشوسهٔ خوسفشاهرود به خورگرگان. هوای آن گرمسیرمعتدل و دارای ۲۰۳۰ تن جمعیت است . آب آنجاآن از قنات تأمین میشودمی‌شود. محصول آن غلاتغلات، بنشن و لبنیات است. شغل اهالی زراعت استو گله داری است. راه فرعی به راه شوسه دارد.<ref>(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۹۳).</ref>
 
* [[گرجی (شاهرود)]] دهی است از دهستان پشت بسطامتبادکان بخش قلعهحومهٔ ٔ نوارداک شهرستان [[شاهرودمشهد]]، واقع در ۱۳هزارگزی۳هزارگزی جنوبشمال خاوری قلعهمشهد، ٔ نو و ۳هزارگزیکنار راه شوسه ٔ شاهرودمشهد به گرگان اندرخ. هوای آن معتدل و دارای ۳۰۱۹۸ تن جمعیتسکنه است . آب آن از قناترودخانه تأمین میشودمی‌شود. محصول آن غلات ، بنشن و لبنیات است . شغل اهالی آنجا زراعت و گله داریمالداری است . راه فرعی به راه شوسه دارد. <ref>(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳۹).</ref>
* [[گرج آباد]]گرجی دهی است از دهستان سراجوسیلاخور بخش مرکزیالیگودرز شهرستان [[مراغهبروجرد]] ، واقع در ۱۶هزارگزی۲۰هزارگزی خاورباختر مراغه[[الیگودرز]] و ۶هزارگزی شمالجنوب راهخاور ارابهشوسهٔ رو مراغه[[ازنا]] به قره آغاج دورود. هوای آن معتدل و کوهستانی و دارای ۶۰۳۱۰۳۲ تن سکنهجمعیت است . آب آنجا از رودخانهقنات ٔو مردقچاه تأمین میشوداست. محصول آن غلاتغلات، ، کشمش ، نخودپنبه و بادام است چغندرمیباشد. شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان کرباس وجاجیمجاجیم بافی است . <ref>(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴۶).</ref>
</ref>
* [[گرجان]] دهی است از دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان [[بیرجند]]، واقع در ۸هزارگزی باختر خوسف، کنار راه مالرو عمومی خوسف به خور. هوای آن گرمسیر و دارای ۲۰ تن جمعیت است. آب آنجا از قنات تأمین می‌شود. محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت است.<ref>(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۹).</ref>
 
* گرجی[[گرجان سو]] دهیده کوچکی است ازجزء دهستان تبادکانرحمت آباد بخش حومه ٔ ارداکرودبار شهرستان [[مشهدرشت]]، واقع در ۳هزارگزی۱۰هزارگزی شمال خاوری مشهد،رودبار کنارو راه مشهد به اندرخخاور سفیدرود. هوای آن معتدل و دارای ۱۹۸۴۳ تن سکنهجمعیت است . آب آن از رودخانه تأمین میشود. محصول آن غلات و شغل اهالی آنجا زراعت و مالداری است . <ref>(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۹۲).</ref>
* [[گرج آباد]] دهی است از دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان [[مراغه]]، واقع در ۱۶هزارگزی خاور مراغه و ۶هزارگزی شمال راه ارابه رو مراغه به قره آغاج. هوای آن معتدل و کوهستانی و دارای ۶۰۳ تن سکنه است. آب آنجا از رودخانهٔ مردق تأمین می‌شود. محصول آن غلات، کشمش، نخود و بادام است. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان کرباس وجاجیم بافی است.<ref>(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴).</ref>
 
* گرجی[[گرجه پشت]] دهی است ازجزء دهستان سیلاخورحومهٔ بخش الیگودرزرودسر شهرستان [[بروجردلاهیجان]]، واقع در ۲۰هزارگزی باختر [[الیگودرز]] و ۶هزارگزیدرهزارگزی جنوب خاورخاوری شوسه ٔ [[ازنا]] به دورودرودسر. هوای آنمنطقه‌ای معتدل و دارایمرطوب ۱۰۳۲ودارای ۳۰۸ تن جمعیتسکنه است . آب آنجا از قنات و چاه است . محصول آن غلات ، پنبه و چغندرمیباشد.برنج، شغل اهالی زراعت و گلهراه داریآن ومالرو صنایعاست. دستیبقعه‌ای زناندر جاجیماین بافیده استبه .نام سیدحسن وجود دارد.<ref>(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶۲).</ref>
* [[احمد بیگ اختر گرجی]] از اهالی گرجی زبان [[فریدن]] ، شاعر عصر قاجار و دارای اعتبار در دربار قاجار متوفی ۱۳۴۲ ه ق<ref>میرمجمدی ،میرمجمدی، جغرافیای تاریخی فریدن .</ref>
</ref>
* [[اشتهای گرجی]] میرزا عبدالله فرزند فریدون گرجی و متخلص به « اشتها » از شاعران قرن ۱۳ هجری قمری است. [[آقامحمدخان قاجار]] پدر او را با چندتن دیگر از نجبای [[گرجستان]] به [[ایران]] آورد و عبدالله صاحب ترجمه بسال ۱۲۴۵ (ق) در [[اصفهان]] تولد یافت. ابتدا « سرگشته » تخلص می کردمی‌کرد ولی بعدها تخلص خود را به « اشتها » تغییر داد. وی در سال ۱۲۸۹ وفات یافت.
 
* [[الله وردی خان]] گرجی (اوند ایلادزه) یکی از سران سلسله یسلسلهٔ صفوی و سازنده سی وسه پل [[اصفهان]] به نیت ۳۳ حرف [[الفبای گرجی]] و همچنین سازنده یسازندهٔ مدرسه خان [[شیراز]]
* [[گرجان]] دهی است از دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان [[بیرجند]]، واقع در ۸هزارگزی باختر خوسف ، کنار راه مالرو عمومی خوسف به خور. هوای آن گرمسیر و دارای ۲۰ تن جمعیت است .آب آنجا از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت است . <ref>(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۹).</ref>
* [[امام قلی خان]] گرجی یکی از سران سلسله یسلسلهٔ صفوی فاتح هرمز و اخراج کنندة پرتغالی هاپرتغالی‌ها و حاکم [[فارس]]
 
* [[گرجان سو]] ده کوچکی است جزء دهستان رحمت آباد بخش رودبار شهرستان [[رشت]] ، واقع در ۱۰هزارگزی شمال خاوری رودبار و خاور سفیدرود. دارای ۴۳ تن جمعیت است . <ref>(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲).</ref>
 
* [[گرج آباد]] دهی است از دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان [[مراغه]] ، واقع در ۱۶هزارگزی خاور مراغه و ۶هزارگزی شمال راه ارابه رو مراغه به قره آغاج . هوای آن معتدل و کوهستانی و دارای ۶۰۳ تن سکنه است . آب آنجا از رودخانه ٔ مردق تأمین میشود. محصول آن غلات ، کشمش ، نخود و بادام است . شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان کرباس وجاجیم بافی است . <ref>(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴).</ref>
 
* [[گرجه پشت]] دهی است جزء دهستان حومه ٔ بخش رودسر شهرستان [[لاهیجان]] ، واقع درهزارگزی جنوب خاوری رودسر. منطقه ای معتدل و مرطوب ودارای ۳۰۸ تن سکنه است . محصول آن برنج ، شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است . بقعه ای در این ده به نام سیدحسن وجود دارد. <ref>(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲).</ref>
 
* [[احمد بیگ اختر گرجی]] از اهالی گرجی زبان [[فریدن]] ، شاعر عصر قاجار و دارای اعتبار در دربار قاجار متوفی ۱۳۴۲ ه ق<ref>میرمجمدی ، جغرافیای تاریخی فریدن .</ref>
 
* [[اشتهای گرجی]] میرزا عبدالله فرزند فریدون گرجی و متخلص به « اشتها » از شاعران قرن ۱۳ هجری قمری است. [[آقامحمدخان قاجار]] پدر او را با چندتن دیگر از نجبای [[گرجستان]] به [[ایران]] آورد و عبدالله صاحب ترجمه بسال ۱۲۴۵ (ق) در [[اصفهان]] تولد یافت. ابتدا « سرگشته » تخلص می کرد ولی بعدها تخلص خود را به « اشتها » تغییر داد. وی در سال ۱۲۸۹ وفات یافت.
 
* [[الله وردی خان]] گرجی (اوند ایلادزه) یکی از سران سلسله ی صفوی و سازنده سی وسه پل [[اصفهان]] به نیت ۳۳ حرف [[الفبای گرجی]] و همچنین سازنده ی مدرسه خان [[شیراز]]
 
* [[امام قلی خان]] گرجی یکی از سران سلسله ی صفوی فاتح هرمز و اخراج کنندة پرتغالی ها و حاکم [[فارس]]
 
* [[امیر خان گرجی]] آخرین آهنگساز دوره موسوم به صفوی
 
* [[بیژن خان گرجی]] از رجال درباری [[فتحعلی شاه]] قاجار
* [[برهمن گرجی]] سربدال بیگ متخلص به برهمن از شاعران دوره موسوم به صفوی (۱۰۷۷-۱۱۰۵)
 
* [[خسروخان گرجی]] حاکم [[گیلان]] ، [[کردستان]] ، [[یزد]] و [[قزوین]] و سازنده مناره یا فانوس دریایی [[انزلی]]
* [[برهمن گرجی]] سربدال بیگ متخلص به برهمن از شاعران دوره موسوم به صفوی (۱۰۷۷-۱۱۰۵)
 
* [[خسروخان گرجی]] حاکم [[گیلان]] ، [[کردستان]] ، [[یزد]] و [[قزوین]] و سازنده مناره یا فانوس دریایی [[انزلی]]
 
* [[داوود خان گرجی]] از سرداران و فرمانداران صفویه
* [[سروش گرجی]] (مرتضی قلی بیگ) ، از شاعران دوره موسوم به صفوی است و شهنامه عباسی در فتوحات شاه عباس ثانی از اوست .
 
* [[سهراب خان گرجی]] در سال ۱۲۴۸ ق به فرمان [[عباس میرزا]] ولیعهد حاکم [[تربت جام]] و [[تربت حیدریه]] گردیده است . <ref>رحیمی، گرجی هایگرجی‌های ایران، ۸۵. [=صفحات کتاب]</ref> و <ref>بامداد، شرح حال رجال ایران، ۱. [=صفحات کتاب]</ref>
* [[سروش گرجی]] (مرتضی قلی بیگ) ، از شاعران دوره موسوم به صفوی است و شهنامه عباسی در فتوحات شاه عباس ثانی از اوست .
* [[سیاوش بیگ گرجی]] معروف به سیاوش بیک نازک قلم . مصور بی قرینه و کوه پرداز که آثارش در ساختمان هایساختمان‌های زیبای دوران [[صفویه]] باقیست . نامبرده در زمان [[اسماعیل میرزا]] از اصحاب کتابخانه و بعدا در سلک معتمدان شاهزاده سلطان حمزه قرار گرفت . <ref>رحیمی، گرجی هایگرجی‌های ایران، ۸۵. [=صفحات کتاب]</ref> و <ref>بامداد، شرح حال رجال ایران، ۳ و ۴. [=صفحات کتاب]</ref>
 
* [[سهراب خان گرجی]] در سال ۱۲۴۸ ق به فرمان [[عباس میرزا]] ولیعهد حاکم [[تربت جام]] و [[تربت حیدریه]] گردیده است . <ref>رحیمی، گرجی های ایران، ۸۵. [=صفحات کتاب]</ref> و <ref>بامداد، شرح حال رجال ایران، ۱. [=صفحات کتاب]</ref>
 
* [[سیاوش بیگ گرجی]] معروف به سیاوش بیک نازک قلم . مصور بی قرینه و کوه پرداز که آثارش در ساختمان های زیبای دوران [[صفویه]] باقیست . نامبرده در زمان [[اسماعیل میرزا]] از اصحاب کتابخانه و بعدا در سلک معتمدان شاهزاده سلطان حمزه قرار گرفت . <ref>رحیمی، گرجی های ایران، ۸۵. [=صفحات کتاب]</ref> و <ref>بامداد، شرح حال رجال ایران، ۳ و ۴. [=صفحات کتاب]</ref>
 
* [[سیروس گرجستانی]] بازیگر
 
* [[سیما گرجستانی]] بازیگر
* [[غلامحسین خان گرجی]] سپهدار ،سپهدار، داماد [[فتحعلی شاه]] در سال ۱۲۶۶ حاکم [[اصفهان]] ودر سال ۱۲۷۲ ق حاکم [[قزوین]] بود ،بود، و بعد از آن حکومت [[کرمان]] و سپس [[قزوین]] را عهده دار بوده است . <ref>رحیمی، گرجی هایگرجی‌های ایران، ۸۶. [=صفحات کتاب]</ref> و <ref>ترکمان، عالم آرای عباسی، ۱۷۶. [=صفحات کتاب]</ref>
 
* [[غلامحسین خان گرجی]] سپهدار ، داماد [[فتحعلی شاه]] در سال ۱۲۶۶ حاکم [[اصفهان]] ودر سال ۱۲۷۲ ق حاکم [[قزوین]] بود ، و بعد از آن حکومت [[کرمان]] و سپس [[قزوین]] را عهده دار بوده است . <ref>رحیمی، گرجی های ایران، ۸۶. [=صفحات کتاب]</ref> و <ref>ترکمان، عالم آرای عباسی، ۱۷۶. [=صفحات کتاب]</ref>
 
* [[فرج بیگ گرجی]] از نقاشان دوره موسوم به صفوی
* [[گرگین خان گرجی (صفوی)]] ملقب به شاه نواز خان و فاتح [[افغانستان]]
 
* [[محمد باقر بیگ گرجی]] از اهالی گرجی زبان [[فریدن]] از شعرای عهد قاجار متولد ۱۲۳۲ ه ق <ref>میرمجمدی ،میرمجمدی، جغرافیای تاریخی فریدن .</ref>
* [[گرگین خان گرجی (صفوی)]] ملقب به شاه نواز خان و فاتح [[افغانستان]]
 
* [[محمد باقر بیگ گرجی]] از اهالی گرجی زبان [[فریدن]] از شعرای عهد قاجار متولد ۱۲۳۲ ه ق <ref>میرمجمدی ، جغرافیای تاریخی فریدن .</ref>
 
* [[محمد بن پیشکین گرجی]] حاکم منطقه [[مشگین شهر]] بوده و نام این منطقه به نام او معروف گشته است.
* [[منوچهر خان گرجی]] حاکم [[اصفهان]] ، [[گیلان]] ، [[خوزستان]] و [[بختیاری]]
 
* [[منوچهر خان گرجی]] حاکم [[اصفهان]] ، [[گیلان]] ، [[خوزستان]] و [[بختیاری]]
 
* [[نعمت الله گرجی]] بازیگر
 
* [[یوسف خان گرجی]] بانی شهر [[اراک]] در دوره قاجار
 
 
== منابع ==
== جستارهای وابسته ==
* [[داشکسن (فریدن)|داشکسن]]
 
{{ابهام زدایی}}
[[en:Georgian]]
۷۳۶

ویرایش