تفاوت میان نسخه‌های «هکتور باربوسا»

== باربوسا در فیلم اول ==
 
دراابتدای فیلم اول که جک داستان زندگیش را بازگو می‌کند در می یابیم که او در گذشته کاپیتان کشتی مروارید سیاه بود ولی خدمه اش با نیرنگ باربوسا علیه او نیرنگ کردند. و بعد میفهمیم: باربوسا دچار نفرین مروارید سیاه شده‌است. این نفرین که معضلی برای او شده باعث
شده او نمیرد و تا مدت‌ها آرزو مرگ کند.او [[جک اسپارو]] و [[الیزابت سوآن]] را در جزیره‌ای دور افتاده
رها می‌کند. او گول معاملهٔ [[جک اسپارو]] در آخر فیلم می‌خورد و با آرامش می‌میرد.آرامش او بدلیل
آرزو مرگ او بود که سر انجام به آن رسید.