میسیونری (کلیسای عیسی مسیح قدیسان آخر زمان): تفاوت میان نسخه‌ها