باز کردن منو اصلی

تغییرات

1 ویرایش به وسیله Ianiman (بحث): منبع کدام جمله؟.واگردانی شد. (توینکل)
* [[عهد جدید]]
* [[نقد عهدین]]
*[http://forghan.org/_fa/_subbooks/_besharat/ بشارات عهدین]- کتاب دیجیتال
 
{{مسیحیت-خرد}}