تفاوت میان نسخه‌های «رویه کونز»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
که در چهار گوشه ''c''<sub>۰</sub>(0) = ''d''<sub>۰</sub>(0)، ''c''<sub>۰</sub>(1) = ''d''<sub>۱</sub>(۰)
, ''c''<sub>۱</sub>(0) = ''d''<sub>۰</sub>(1)، ''c''<sub>۱</sub>(1) = ''d''<sub>۱</sub>(۱) هستند;
می‌توان با استفاده از درونیابی خطی بین ''c''<sub>۰</sub> و ''c''<sub>۱</sub> که در زیر نشان داده شده‌است:
 
{{چپ‌چین}}