تفاوت میان نسخه‌های «مجمل التواریخ و القصص»

{{راستچین}}
<small>
* مجمل‌التواریخ والقصص، انتشار از تاریخ فا، علیرضا کیانی: <big>[http://ebook.tarikhfa.com/522-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%8F%D8%AC%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B5.html مجمل‌التواریخ والقصص، انتشار از تاریخ فا، علیرضا کیانی و احسان م.]</big>
* Wikipedia contributors, «Majmal al-tawarikh,» Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Majmal_al-tawarikh&oldid=193758294 (accessed May 28, 2008).</small>
{{پایان چپ‌چین}}
۴۷

ویرایش