تفاوت میان نسخه‌های «پیش‌نویس:رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی»

اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی
(اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی)
'''رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی''' نام یک رشتهرشتهٔ دانشگاهی در ایران است که از 19۱۹ شهریور 1391۱۳۹۱ از عنوان رشتهرشتهٔ [[علوم کتابداری و اطلاع رسانی]] به عنوان جدید تغییرنامتغییر نام یافت. این رشته از رشته‌های درسی دانشگاهی [[علوم اجتماعی]] است که به [[کتابداری]] و جنبه‌های [[اطلاع رسانی]] و دانش‌های مربوط به آن می‌پردازد.
 
==تغییر عنوان===
به دنبال مباحث طولانی در جامعهجامعهٔ کتابداری و اطلاع رسانیاطلاع‌رسانی ایران در خصوص نارسا بودن عنوان «کتابداری» و نیز به دلیل وابستگی این حوزه به فناوری هایفناوری‌های اطلاعاتی، طرح تغییر نام رشته کتابداری و اطلاع رسانی در [[شورای گسترش آموزش عالی]] وابسته به [[وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران]] مطرح شد. کمیتهکمیتهٔ برنامه ریزیبرنامه‌ریزی کتابداری و اطلاع رسانیاطلاع‌رسانی در [[دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی]] مامورمأمور بررسی گزینه هایگزینه‌های موجود و انتخاب نام مناسب برای رشته شد. عنوان پیشنهادی کمیته مذکور، بهدر تاریخ 19۱۹ شهریور 1391۱۳۹۱ در شورای عالی برنامه ریزی (شورای گسترش آموزش عالی) مورد تصویب قرار گرفت شد.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.lisna.ir/talk/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A |عنوان=سرانجام نام رشته كتابداریکتابداری تغييرتغییر يافتیافت | ناشر =لیزنا |تاریخ =سه شنبه, 28۲۸ شهریور 1391۱۳۹۱ |تاریخ بازبینی= 26 آذر 1391۱۳۹۱ }}</ref>.
 
==جستارهای وابسته==