تفاوت میان نسخه‌های «دندان پیش»

== انسان ==
انسان بزرگسال معمولا هشت دندان پیش در چهار گونه دارد، از هر گونه، دو دندان:
* دندان‌های پیش بالاییمیانی در مرکزبالا (فک بالا، نزدیک ترین به مرکز لب‌ها)
* دندان‌های پیش بالایی کناری در بالا (فک بالا، در دو سوی دندان‌های پیش مرکزی)
* دندان‌های پیش پایینیمیانی در مرکزپایین (فک پایین، نزدیک ترین به مرکز لب‌ها)
* دندان‌های پیش پایینی کناری در پایین (فک پایین، در دو سوی دندان‌های پیش مرکزی) کودکان اگر تمام دندان‌های شیری شان در آمده باشد، آن‌ها هم هشت دندان پیش دارند و این دندان‌ها هم نام دندان‌های دائمی اند.
 
=== دیگر پستانداران ===