تفاوت میان نسخه‌های «گوگل اسکالر»

ابرابزار
(ابرابزار)
| author = گوگل
| current status = فعال
| url = {{URL|scholar.google.com}}}}
'''گوگل اسکالِر'''<ref>http://journals.tums.ac.ir/abs.aspx?org_id=59&culture_var=fa&journal_id=21&issue_id=1921&manuscript_id=16462&segment=fa</ref><ref>http://www.ensani.ir/fa/content/225855/default.aspx</ref><ref name="utlibrary" >http://library.ut.ac.ir/Persian/web1/web/citation%20Index.htm "کتابخانه دانشگاه تهران - نمایه‌های استنادی"</ref><ref>http://www.bums.ac.ir/payegah/fa/helpgooglescholar</ref><ref>http://rcirib.ir/viewnews.asp?id=35</ref>
}}
'''گوگل اسکالِر'''<ref>http://journals.tums.ac.ir/abs.aspx?org_id=59&culture_var=fa&journal_id=21&issue_id=1921&manuscript_id=16462&segment=fa</ref><ref>http://www.ensani.ir/fa/content/225855/default.aspx</ref>
<ref name="utlibrary" >http://library.ut.ac.ir/Persian/web1/web/citation%20Index.htm "کتابخانه دانشگاه تهران - نمايه‌های استنادی"</ref>
<ref>http://www.bums.ac.ir/payegah/fa/helpgooglescholar</ref> <ref>http://rcirib.ir/viewnews.asp?id=35</ref>
{{انگلیسی|Google Scholar}} یا '''اسکولار''' {{مدرک}} [[موتور جستجو|جستجوگری]] از شرکت [[گوگل]] است که امکان جستجوی واژه‌های کلیدی در مقاله‌ها، رساله‌های علمی و گزارش‌های فنی را فراهم می‌کند.
 
مواد موجود در رشته‌های مختلف دانشگاهی از پزشکی و فیزیک گرفته تا اقتصاد و علوم کامپیوتر در حوزه جستجوی این ابزار رایگان قرار می‌گیرد.
 
نتایج جستجو براساس میزان ارتباط با واژه جستجو شده فهرست می‌شود. بر خلاف موتور جست‌وجوی همگانی گوگل، در گوگل اسکالر مرتب کردن یافته‌ها بر اساس میزان ارجاع به آن توسط دیگر مولفان است و نه صرفا دفعات بازدید یا پیوند به آن در اینترنت. <ref name="utlibrary" />
 
== معرفی ==
می توانمی‌توان گفت که گوگل اسکالر بخش ويژه‌يویژهٔ كاوشکاوش در مطالب علميعلمی و پژوهشيپژوهشی است. شما با ايناین كاوشگرکاوشگر مي‌توانيدمی‌توانید در منابع دانشگاهيدانشگاهی و پژوهشيپژوهشی شامل مقالات، رساله‌هايرساله‌های دانشگاهي،دانشگاهی، كتاب‌ها،کتاب‌ها، چكيده‌‌هاچکیده‌ها و متون حقوقيحقوقی و قضاييقضایی به جست‌وجو بپردازيدبپردازید. منابع جست‌وجو شونده از پايگاه‌هايپایگاه‌های ناشران دانشگاهي،دانشگاهی، انجمن‌هايانجمن‌های علمي،علمی، گنجينه‌هايگنجینه‌های برخط، دانشگاه‌ها و ديگردیگر پايگاه‌هايپایگاه‌های علميعلمی و پژوهشيپژوهشی خواهد بود.
 
گوگل اسكالراسکالر به شما كمكکمک مي‌كندمی‌کند كهکه از يكیک جايجای مناسب در ميانمیان جهانيجهانی از پژوهش‌هايپژوهش‌های دانشگاهيدانشگاهی و سازمانيسازمانی به جست‌وجو بپردازيدبپردازید و به اطلاعات مرتبط با زمينه‌يزمینهٔ كاريکاری خود دست يابيدیابید.
 
گوگل اسكالراسکالر مي‌كوشدمی‌کوشد تا اسناد را به همان شيوه‌يشیوهٔ پژوهشگران رتبه‌بنديرتبه‌بندی كند،کند، يعنيیعنی متن كاملکامل هر سند را مي‌سنجدمی‌سنجد و در نظر مي‌گيردمی‌گیرد كهکه از كجاکجا منتشر شده، چه كسيکسی آن را نوشته، چند بار به آن استناد شده و تازه‌ترينتازه‌ترین استنادها از چه زمانيزمانی است.
گوگل اسكالراسکالر شما را با اسناد كليديکلیدی در هر زمينه‌يزمینهٔ پژوهشيپژوهشی ‌آشنا مي‌كندمی‌کند و از ايناین راه به همگان فرصت مي‌دهدمی‌دهد تا بر شانه‌هايشانه‌های غول‌ها بايستندبایستند و در توليدتولید اسناد علميعلمی آيندهآینده نقش داشته باشند. <ref>[http://journal.irphe.ir/files/help/misc_google_scholar.htm راهنمايراهنمای ثبت نشريهنشریه در گوگل اسکالر]</ref>
 
== توانمندی‌ها ==
این سرویس توان‌مندی‌های گوناگونی را در اختیار کاربران ارائه می‌دهد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: امکان جست‌وجوی مقاله‌ها بر حسب سال انتشار، مشاهدهٔ ارجاع‌ها و جست‌وجو براساس آن، امکان مشاهدهٔ شمار ارجاع‌ها، یافتن نسخه‌های گوناگون مقاله در اینترنت، امکان ارائهٔ ارجاع قالب‌بندی شدهٔ مقاله با فرمت‌های گوناگون، نمایش اطلاعات نویسندگان و پژوهش‌گران برتر.
 
== جستارهای وابسته ==
* [[فهرست جویشگرها و دادگان علمی]]
* [[نمایه استنادی]]
* [[اسکوپوس]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
 
== پیوند به بیرون ==
* [http://scholar.google.com/ وب‌گاه رسمی]
 
{{گوگل}}