تفاوت میان نسخه‌های «خدیجه بن قنه»

== پوشش برنامه‌های شبکه الجزیره توسط خدیجه ==
 
خدیجه برنامه هایبرنامه‌های مختلف سیاسی، دینی و اجتماعی را در [[شبکه الجزیره]] مجری گری کرده است. از جمله آنها می توان موارد زیر را نام برد:
 
*برنامه " ما وراء الخبر" «آن سوی خبر» که یک برنامه سیاسی روزانه است که تا کنون نیز پخش می شودمی‌شود.
 
*برنامه "الشريعة والحياة" «شریعت و زندگی» که یک برنامه گفت وگو با شخصیت دینی است که هفته ایهفته‌ای یک بار اجرا می شود.
 
*برنامه "للنساء فقط" «فقط برای زنان» برنامه گفت وگوی اجتماعی است که هفته ایهفته‌ای یک بار بر روی آنتن [[شبکه الجزیره]] می رودمی‌رود.
 
== منابع ==