تفاوت میان نسخه‌های «نقطه بحرانی (ریاضیات)»

اندکی گسترش
(اندکی گسترش)
 
مقدار تابع در نقطه بحرانی، '''مقدار بحرانی''' آن تابع نامیده می‌شود. این تعریف به [[حساب چند متغیره|توابع با چند متغیر]]، [[نگاشت|نگاشت‌های]] مشتق‌پذیر بین '''R'''<sup>''m''</sup> و '''R'''<sup>''n''</sup> و [[خمینه|خمینه‌های]] مشتق‌پذیر قابل تعمیم است.
 
ابتدا و انتهای بازه، ریشه‌های مشتق، نقاط بازگشتی، زاویه‌دار، ناپیوستگی و [[نقطه عطف|عطف]] قائم، همگی جزو نقاط بحرانی تابع محسوب می‌شوند. در ضمن، اگر تابع <math>f \!</math> روی <math>[a , b] \!</math> تعریف شده باشد و نقطهٔ <math>c \!</math> درون این بازه، [[اکسترمم]] مطلق تابع روی این بازه باشد، آنگاه <math>c \!</math> نقطهٔ بحرانی <math>f \!</math> است. هر نقطهٔ اکسترمم نسبی <math>f \!</math> نقطهٔ بحرانی <math>f \!</math> نیز هست، در صورتیکه یک نقطهٔ بحرانی ممکن است نقطهٔ اکسترمم نسبی نباشد.
 
== پانویس ==