باز کردن منو اصلی

تغییرات

یک صفحه‌ی ابهام‌زدایی نباید به صفحه‌ی ابهام‌زدایی دیگری پیوند داشته‌باشد.
* [[علویان (ترکیه)]]، فرقه‌ای مذهبی در [[ترکیه]]
* [[علویان (سوریه)]]، فرقه‌ای مذهبی در [[سوریه]]
* [[اهل حق|علی‌اللهی]]، فرقه‌ای مذهبی در اسلام
* [[علویان (روستا)]]