باز کردن منو اصلی

تغییرات

== منابع ==
* محمد ناصرزاده، ''[http://www.nodet.net/Journal/pdf/2/8.pdf کارسوق: زمینه‌ساز شناسایی و رشد بیشتر نیروهای خلاق]، '' مجلهٔ استعدادهای درخشان، سال اول، شمارهٔ ۲، تابستان ۱۳۷۱.
* [http://physicsalum.sharif.edu/~amppourmoosa/education.html تجربه‌هایی در آموزش، به ویژه آموزش فیزیک]. بازدید در تاریخ ۲۱۲۸ شهریوردی ۱۳۸۶۱۳۹۱.
 
== جستارهای وابسته ==