تفاوت میان نسخه‌های «بختیاری (طایفه)»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
'''طايفهطایفه بختياریبختیاری'''، از طوايفطوایف قديمیقدیمی [[سيستانسیستان]] می باشدمی‌باشد. بر اساس نوشته جی.پی. تيتتیت ، در كتابکتاب سيستانسیستان و به استناد گفته ارباب سيفسیف الدينالدین ارباب زئی و ملكملک محمد عظيمعظیم خان كيانی،کیانی، طايفهطایفه بختياریبختیاری تا سقوط [[زاهدان كهنهکهنه]] (توسط [[تيمورتیمور]]) در سيستانسیستان اقامت داشته اندداشته‌اند.
 
دروازه بختياریبختیاری كهکه آثار آن در ضلع جنوبی [[زاهدان كهنهکهنه]] باقی است، تنها خاطره بازمانده از ايناین طايفه استطایفه‌است. به اعتقاد جی. پی. تيتتیت ، بختياری هابختیاری‌ها و جمشيدی هاجمشیدی‌ها از رعايایرعایای وابسته به قوم [[نكودرینکودری]] بودهبوده‌اند اند كهکه به استناد نوشته روضه الضفا، در ناحيهناحیه دهوار يایا [[هامون]] زندگی می كردندمی‌کردند.ايناین ناحيهناحیه تا قرن چهاردهم ميلادی،میلادی، قسمتی از محدوده [[سيستانسیستان]] بوده استبوده‌است.
 
نكودرینکودری‌ها ها يكییکی از گروه هایگروه‌های بازمانده از لشكرلشکر[[مغول]] بودند كهکه ابتدا در [[خراسان]] و سپس تا [[سيستانسیستان]] و [[يزدیزد]] و[[فارس]] را مورد تهاجم قرار داده بودند. در نتيجهنتیجه بختياری هابختیاری‌ها به علت ناامن بودن منطقه به مكانمکان ديگریدیگری كوچکوچ كردندکردند و بعد از ايناین كهکه ايناین گروه توسط [[اميرتيمورامیرتیمور]] از بينبین رفت، بختياری هابختیاری‌ها مجدداً به سيستانسیستان بازگشتند و تا كنونکنون نيزنیز در ايناین منطقه سكونتسکونت دارند.
 
 
== منابع ==
 
*زادسروان سيستانسیستان- رئيسرئیس الذاكرينالذاکرین-چ1370چ۱۳۷۰ –مشهد
*سيستانسیستان-جی. پی.تيتتیت-ج1362ج۱۳۶۲ –ناشراداره كلکل ارشاد اسلامی سيستانسیستان وبلوچستان-چ مشهد
 
{{اقوام و طایفه هایطایفه‌های استان سیستان و بلوچستان}}