تفاوت میان نسخه‌های «سینمای ارمنستان»

صفحهٔ جدید: سینمای ارمنستان در تاریخ ۱۶ آوریل ۱۹۲۳ ایجاد شد. در آن روز با یک فرمان دولتی، کمیته دولتی سینمای ا...
(صفحهٔ جدید: سینمای ارمنستان در تاریخ ۱۶ آوریل ۱۹۲۳ ایجاد شد. در آن روز با یک فرمان دولتی، کمیته دولتی سینمای ا...)
(بدون تفاوت)
۱۴۵٬۸۷۰

ویرایش