تفاوت میان نسخه‌های «حاجی بابا خان چهارلنگ بختیاری»