تفاوت میان نسخه‌های «نووبیوسین»

نووبیوسین از دسته Aminocoumarin است و عملکردی مشابه [[کینولون|کینولونها]] دارد. این آنتی بیوتیک با مهار آنزیم DNA gyras تکثیر باکتریها را متوقف میسازد.
== کاربرد آزمایشگاهی ==
آزمایش دیسک نووبیوسین جهت افتراق استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی: [[استافیلوکوک ساپروفیتیکوس]](S.saprophyticus) به نووبیوسین مقاوم بوده و هاله عدم رشد mm 6 تا mm 12 ایجاد می کند. سایر استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی و [[استافیلوکوک اورئوس]] (S.aureus) ، به نووبیوسین حساس بوده و هاله عدم رشد mm 16 یا بزرگتر ایجاد می کنند.
 
== جستارهای وابسته ==