تفاوت میان نسخه‌های «فهرست سنگواره‌های مشهور انسان»

|-
| [[File:Lucy Mexico.jpg|100px]] || [[لوسی(جنوبی‌کپی)|AL 288-1 (لوسی)]] || ٣/٢ میلیون سال || [[جنوبی‌کپی عفاری]] || ١٩٧٤ || [[اتیوپی]]
|-
| || AL 200-1 || ٣-٣/٢ میلیون سال || [[جنوبی‌کپی عفاری]] || ١٩٧٥ || [[اتیوپی]]
|-
| || AL 129-1 || ٣-٣/٢ میلیون سال || [[جنوبی‌کپی عفاری]] || ١٩٧٣ || [[اتیوپی]]
|-
| [http://www.modernhumanorigins.net/al444-2.html تصویر را اینجا<br>ببینید] || AL 444-2 || ٣ میلیون سال || [[جنوبی‌کپی عفاری]] || ١٩٩١ || [[اتیوپی]]
|}