تفاوت میان نسخه‌های «فهرست سنگواره‌های مشهور انسان»

|-
| || K 12 || ٣/٥ میلیون سال || [[جنوبی‌کپی بحرالغزالی]] || ١٩٩٥ || [[چاد]]
|-
| [http://www.modernhumanorigins.net/wt40000.html تصویر را اینجا<br>ببینید]|| KNM WT 40000 || ٣/٥ میلیون سال || [[کنیامردم پخت‌رخ]] || ١٩٩٩ || [[کنیا]]
|-
| [[File:Kenyanthropus platyops, skull (model).JPG|100px]] || مرد پخت چهرهرخ <ref>[http://www.efossils.org/page/boneviewer/Kenyanthropus%20platyops/KNM%20WT%2040000 KNM-WT 40000]</ref> || ٣/٥ میلیون سال || [[کنیامردم پخت‌رخ]] || ١٩٩٩ || [[کنیا]] <ref>[http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/fossils/knm-wt-40000 Smithsonian]</ref>
|-
| [[File:Little Foot 01.jpg|100px]] || Stw573 || ٣/٣ میلیون سال || [[جنوبی‌کپی]]؟ || ١٩٩٤ || [[آفریقای جنوبی]]