تفاوت میان نسخه‌های «بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی»

== مهم‌ترین منابع تولیدی بنیاد ==
مهم‌ترین منابع تولیدی این بنیاد عبارت‌اند از:
::* استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASs)؛
::* استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRSs) که از ۲۰۰۱ جایگزین استانداردهای حسابداری بین‌المللی شدند؛
::* تفسیرهای استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRICs)؛ و
::* بیانیه‌های تفسیرهای کمیتهٔ تفسیر (SICs).
 
== هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) ==