تفاوت میان نسخه‌های «بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی»

::* استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRSs) که از ۲۰۰۱ جایگزین استانداردهای حسابداری بین‌المللی شدند؛
::* تفسیرهای استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRICs)؛ و
::* بیانیه‌های تفسیرهای کمیتهٔ تفسیر (SICs).<ref>http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IFRS.aspx</ref>
 
== هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) ==