تفاوت میان نسخه‌های «کنترل دسترسی»

جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی access control > کنترل دسترسی)
موضوع اختیار لازم به همراه محدودیتهای مسلم برای مشخص کردن اینکه کدام اشیأ دسترس پذیر هستند را دارد. برای مثال لیستهای کنترل دسترسی قابل استفاده هستند.
 
این نوع از کنترل دسترسی یه صورت محلی، در موقعیتهای پویایی که موضوعات باید احتیاطهایی برای مشخص کردن اینکه به چه منابعیغمنابعی کاربران مسلمی مجاز برای دسترسی هستند، بکار می‌رود.
 
زمانیکه یک کاربر با محدودیتهای مسلم، حق جابجایی کنترل دسترسی به اشیأ مسلمی را دارد، این اصطلاح بکار می‌رود: کاربر هدایت شده با دسترسی احتیاطی
کاربر ناشناس