تفاوت میان نسخه‌های «گاه‌شمار تاریخ ژاپن»

| ۱۶۰۳ || || [[توکوگاوا ایه‌یاسو]] عنوان ''[[شوگون]]'' را از امپراتور گویوزئی دریافت کرد.
|-
| ۱۶۰۵ || || [[توکوگاوا ایه‌یاسو]] به سودنفع پسر سومش توکوگاوا هیده‌تادا از قدرت کناره‌گیری کرد.
|-
| ۱۶۱۴ || || ''محاصرهٔ [[Siege of Osakaاوساکا]]'': و پیروزی [[توکوگاوا ایه‌یاسو]] endedدر [[Toyotomiبرابر clan|Toyotomi]]خاندان opposition by successfully defending [[Osaka Castle]]تویوتومی.
|-
| ۱۶۲۳ || || توکوگاوا هیده‌تادا به نفع پسر بزرگ خود توکوگاوا ایه‌میتسو از قدرت کناره‌گیری کرد.
| ۱۶۲۳ || || [[Tokugawa Hidetada|Hidetada]] resigned his office to his eldest son and heir, [[Tokugawa Iemitsu]].
|-
| rowspan="2" valign="top" | ۱۶۳۵ || || The [[Sakokuفرمان Edictساکوکو ofدر 1635]]سال was۱۶۳۵ issued,به barringمنظور Japaneseجلوگیری fromاز leavingخروج Japanاتباع andژاپنی barringاز Europeansکشور fromو entering,ورود onاروپایی‌ها painصادر ofو death.کیفر Itسنگین institutedبرای strictگرویدن penalties for the practice ofبه [[کاتولیسیزممذهب کاتولیک]] and severely restricted foreignمعین tradeشد.
|-
| || Theاعلام policyسیاست ofملازمت [[Sankinنوبتی kōtai]]یا was«سانکین established,کوتای» whichکه subjectedبر theاساس آن ''[[دایمیو]]‌ها'' toمجبور theبودند willبه ofنوبت theدر ''[[شوگونادو]]'' اقامت کنند.
|-
| ۱۶۳۷ || ۱۷ دسامبر || ''[[Shimabara Rebellion]]'': A rebellion began against the ''[[دایمیو]]'' [[Matsukura Katsuie]] over his persecution of [[مسیحیت]] and onerous tax code.
۲٬۶۷۲

ویرایش