تفاوت میان نسخه‌های «اعداد حسابی»

ابرابزار
(ابرابزار)
'''اعداد حسابی''' همان [[اعداد طبیعی]] در [[اعداد عربی|دستگاه اعداد عربی]] هستند که [[صفر]] هم به آنها اضافه شده است.<ref>[http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/91-92/104/001-028-C211-1.pdf chap.sch.ir] صفحه ۴۷.</ref>
مجموعه اعداد طبیعی {... ,۳ ,۲ ,۱} است. در این مجموعه عدد صفر وجود ندارد و با اضافه کردن آن، مجموعه اعداد حسابی- {... ,۳ ,۲ ,۱ ,0۰} - به وجود می آیدمی‌آید.
و به صورت W که میان ان یک مُمیَز می باشدمی‌باشد نشان داده می شودمی‌شود. در حقیقت W حرف اول کلمه انگلیسی Whole به معنی کامل است.
{{سر خط}}تمامی مجموعه هاییمجموعه‌هایی که از این نوع اعداد درست شده را '''I''' با نشان می دهندمی‌دهند.
 
== منابع ==