تفاوت میان نسخه‌های «کارل هفتم، امپراتور مقدس روم»