باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
 
== جمعیت‎شناسی ==
جمعیت گلگت-بلتستان در 2013۲۰۱۳ حدود 2۲ میلیون نفر برآورد شده است. جمعیت گلگت-بلتستان از گروه هایگروه‌های گوناگون زبانی، قومی و مذهبی تشکیل یافته است، دلیل آن وجود دره هایدره‌های جدا افتاده بسیار است که توسط بلندترین کوه هایکوه‌های دنیا از یکدیگر جدا شده اندشده‌اند. گروه هایگروه‌های قومی شامل شین‎ها، هندوکشی‎ها، کشمیری‎ها، کاشغری‎ها، پتان‎ها و کوهستانی‎ها است. اسماعیلیه برخلاف پاکستان هنوز در این منطقه رواج دارد.
 
=== زبان ===
اردو زبان میانجی این سرزمین است و بیشتر بومی‎ها آن را می فهمندمی‌فهمند. زبان شینا با گویش‎های گوناگون اش زبان حدود 60۶۰% از مردم منطقه است و عمدتا در گلگت، آستور، دره دیامیر و بخش هاییبخش‌هایی از غذر رایج است. گویش هایگویش‌های بلتی که زیرمجموعه ایزیرمجموعه‌ای از لداخی و بخشی از گروه زبان‎های تبتی هستند در میان تمامی مردم بلتستان رایج است. دیگر زبان هازبان‌ها عبارت است از واخی، که در هونزای شمالی و برخی روستاهای غذر رایج است، خوار که در غذر رایج است، بروشسکی که زبانی ایزوله است و در هونزا، نگر و یاسین، برخی بخش هایبخش‌های گلگت و روستای پونیال رایج است. زبان جالب توجه دیگر دوماکی است که میان طایفه هایطایفه‌های موسیقی‎دان منطقه رایج است. اقلیت کوچکی از مردم نیز به پشتو صحبت می کنندمی‌کنند.
 
گلگت-بلتستان گویشوران کشمیری بسیار کمی دارد. در حالی که زبان هایزبان‌های داردی مانند شینا و خوار در حال حاضر در منطقه رایج است. در آخرین سرشماری در 1998۱۹۹۸ جعمیت گلگت بلتسان 870,347۸۷۰٬۳۴۷ نفر بود که حدود 14۱۴% آن شهرنشین بودند.
 
=== دین ===
مردم گلگت بلتسان مسلمان هستند. عمده جمعیت را شیعیان تشکیل می دهندمی‌دهند و اقلیت قابل توجهی از اهل سنت نیز در منطقه حضور دارند. اسماعیلیه و صوفیان نوربخشیه همچنان در گلگت-بلستان حضور دارند.
 
 
== منابع ==