تفاوت میان نسخه‌های «میان‌سینه»

۵۵ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
جز
ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
مدیاستن (Mediastinum) حفره ی مرکزیحفرهٔمرکزی قفسه سینه بوده که از قدام به استرنوم,استرنوم، از خلف به ستون مهره هامهره‌ها و از طرفین توسط ریه ها محدودریه‌هامحدود شده است و به سه کمپارتمان قدامی,قدامی، میانی و خلفی تقسیم می شودمی‌شود.
 
== آناتومی ==
A- محتویات نرمال مدیاستن قدامی :
(1۱) [[غده تیموس]] (2۲) [[شریان پستان داخلی]]
(3۳) [[غدد لنفاوی]] (4۴) چربی
B- محتویات نرمال مدیاستن میانی:
(1) [[پریکارد قلب]] (2) [[آئورت]] صعودی و عرضی
(3) SVC و IVC (4) شریان و [[ورید براکیوسفالیک]]
(5) [[عصب فرنیک]] و [[واگ]] (6) [[تراشه]]
(7) برونشهای اصلی و عروق اصلی ریوی
C- محتویات نرمال مدیاستن خلفی :
(1) آئورت ترولی (2) [[مری]]
(3) [[توراسیک داکت]] (4) وریدهای [[آزیگوس]] و همی آزیگوس
(5) غدد لنفاوی
 
==B- تودهمحتویات هاینرمال مدیاستن ==میانی:
(1۱) [[پریکارد قلب]] (2۲) [[آئورت]] صعودی و عرضی
با توجه به انواع بافت های موجود در این ناحیه,انواع مختلف روندهای پاتولوژی در آن اتفاق می افتدو طیف وسیعی از تغییرات نئوپلاستیک غیر نئوپلاستیک می توانند موجب ایجاد توده های مدیاستن شوند.
(3) SVC و IVC (4) شریان و [[ورید براکیوسفالیک]]
(5۵) [[عصب فرنیک]] و [[واگ]] (6۶) [[تراشه]]
(7۷) برونشهای اصلی و عروق اصلی ریوی
 
BC- محتویات نرمال مدیاستن میانیخلفی:
به طور کلی توده های مدیاستن به سه دسته عمده ی توده های التهابی,کیست ها و تومورها تقسیم می شوند و تشخیص های افتراقی این توده ها بر حسب نوع کمپارتمان و عناصر موجود در هر کمپارتمان,محدود می شوند.
(1۱) آئورت ترولی (2۲) [[مری]]
(3۳) [[توراسیک داکت]] (4۴) وریدهای [[آزیگوس]] و همی آزیگوس
(5۵) غدد لنفاوی
 
== توده‌های مدیاستن ==
شایع ترین توده های مدیاستن قدامی شامل تیموم,لنفوم و توده های ژرم سل است.گاهاٌ بک توده ی ایزوله مدیاستن بدون درگیری پارانشیم ریه,تظاهر ناشایعی از توبرکلوز است.
با توجه به انواع بافت های موجودبافت‌هایموجود در این ناحیه,ناحیه، انواع مختلف روندهای پاتولوژی در آن اتفاق می افتدو طیف وسیعی از تغییرات نئوپلاستیک غیر نئوپلاستیک می توانندمی‌توانند موجب ایجاد توده هایتوده‌های مدیاستن شوند.
 
به طور کلی توده هایتوده‌های مدیاستن به سه دسته عمدهعمدهٔ یتوده‌هایالتهابی، توده های التهابی,کیست هاکیست‌ها و تومورها تقسیم می شوندمی‌شوند و تشخیص هایتشخیص‌های افتراقی این توده ها برتوده‌هابر حسب نوع کمپارتمان و عناصر موجود در هر کمپارتمان,کمپارتمان، محدود می شوندمی‌شوند.
در مدیاستن میانی تومورهای ژرم سل و کیست ها شایع ترند. در مدیاستن خلفی تومور های نوروژنیک از علل شایع ایجاد توده میباشند.
 
شایع ترین توده های مدیاستنتوده‌هایمدیاستن قدامی شامل تیموم,تیموم، لنفوم و توده هایتوده‌های ژرم سل است. گاهاٌ بک توده ی ایزولهتودهٔایزوله مدیاستن بدون درگیری پارانشیم ریه,ریه، تظاهر ناشایعی از توبرکلوز است.
شایع ترین ناحیه برای ایجاد تومورهای مدیاستن با توجه به سن بیمار متفاوت است.در اطفال توده ها در مدیاستن خلفی شایعتر بوده و معمولاٌ خوش خیم هستند. در بالغین توده ها بیشتر در مدیاستن قدامی ایجاد شده و معمولاٌبدخیمريا(سرطانی)هستند و در سنین 50-30 سال شایعترند.
 
در مدیاستن میانی تومورهای ژرم سل و کیست هاکیست‌ها شایع ترند. در مدیاستن خلفی تومور هایتومورهای نوروژنیک از علل شایع ایجاد توده میباشندمی‌باشند.
 
شایع ترین ناحیه برای ایجاد تومورهای مدیاستن با توجه به سن بیمار متفاوت است. در اطفال توده هاتوده‌ها در مدیاستن خلفی شایعتر بوده و معمولاٌ خوش خیم هستند. در بالغین توده هاتوده‌ها بیشتر در مدیاستن قدامی ایجاد شده و معمولاٌبدخیمريامعمولاٌبدخیمریا (سرطانی) هستند و در سنین 50۵۰-30۳۰ سال شایعترند.
 
== جستارهای وابسته ==
[[سینه]]
 
== منابع ==
* آناتومی گری