تفاوت میان نسخه‌های «میان‌سینه»

به طور کلی توده‌های مدیاستن به سه دسته عمدهٔ توده‌های التهابی، کیست‌ها و [[تومور]]ها تقسیم می‌شوند و تشخیص‌های افتراقی این توده‌ها بر حسب نوع کمپارتمان و عناصر موجود در هر کمپارتمان، محدود می‌شوند.
 
شایع ترین توده‌هایمدیاستنتوده‌های مدیاستن قدامی شامل تیموم، [[لنفوم]] و توده‌های ژرم سل است. گاهاٌ بک توده ی ایزوله مدیاستن بدون درگیری پارانشیم ریه، تظاهر ناشایعی از [[توبرکلوز]] است.
 
در مدیاستن میانی تومورهای ژرم سل و کیست‌ها شایع ترند. در مدیاستن خلفی تومورهای نوروژنیک از علل شایع ایجاد توده می‌باشند.