تفاوت میان نسخه‌های «اندازه‌گیری در مکانیک کوانتومی»