تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Gadget-Extra-Editbuttons-persiantools.js»

حذف تابع اصلاح ترتیب میان‌ویکی‌ها چون دیگر در صفحات میان‌ویکی نخواهیم داشت (برای سبک‌تر شدن)
(<!-- --> یا <sup>۲</sup> هم ممکن است در یادکرد استفاده شود)
(حذف تابع اصلاح ترتیب میان‌ویکی‌ها چون دیگر در صفحات میان‌ویکی نخواهیم داشت (برای سبک‌تر شدن))
}
str=RemoveBadZWNJ(str)
return str;
}
 
 
/** InterwikiSorter
*
* Description: Finds all the interwiki links in the text and sorts
* them alphabetaically.
*
*/
function InterwikiSorter(str) {
var ref = /\[\[([A-Za-z][A-Za-z-]{1,20}?)\:(.*?)\]\]\r?\n?(\s*)/g
 
//extract interwiki's and delete them temporarily from the string
interwikis = str.match(ref);
if (interwikis == null) return;
str = str.replace(ref, "");
 
//sort interwikis
interwikis = interwikis.sort();
 
//put interwiki's back
str = str + interwikis.join("");
 
return str;
}
۵۲٬۹۸۶

ویرایش