تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Gadget-Extra-Editbuttons.js»

با رفتن میان‌ویکی‌ها به ویکی‌داده دیگر نیازی به اصلاح ترتیب میان‌ویکی ها نیست
(با رفتن میان‌ویکی‌ها به ویکی‌داده دیگر نیازی به اصلاح ترتیب میان‌ویکی ها نیست)
(با رفتن میان‌ویکی‌ها به ویکی‌داده دیگر نیازی به اصلاح ترتیب میان‌ویکی ها نیست)
"نقطه‌گذاری",
"نقطه‌گذاری");
 
/* اصلاح ترتیب میان‌ویکی‌ها */
var EE_InterW = buttonHTMLGenerator(
"applyOnSelection(InterwikiSorter)",
"اصلاح ترتیب میان‌ویکی",
false,
"fa/9/96/Button_interwiki.png",
"اصلاح ترتیب میان‌ویکی‌ها",
"ترتیب میان‌ویکی‌ها");
 
// Buttons that add tags
۵۲٬۹۸۶

ویرایش