سیگنال گسسته: تفاوت میان نسخه‌ها

#تبدیل سیگنال پیوسته به یک سیگنال پیوسته ولی نمونه برداری شده
#گسسته‌سازی سیگنال نمونه‌برداری شده.
‫در شکل، سیگنال در مراحل مختلف نمایش داده شده است. ابتدا سیگنالی پیوسته که ورودی سیستم است نمایش داده شده است. سپس این سیگنال در سیگنال که به صورت زیر تعریف می‌شود ضرب می‌شود. حاصل سیگنالی است پیوسته، ولی نمونه‌برداری شده.
 
==‫پیوند به بیرون==