باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| subdivision_type1 = ناحیه
| subdivision_name1 = کانال
| subdivision_type2 = [[فهرست شهرهای مصر|مرکز]]زیرمجموعه
| subdivision_name2 = [[اسماعیلیه]]۷ شهرستان‌
| subdivision_type3 = شهرستان ها
| subdivision_name3 = ۷
| established_title =
| established_date =
| founder =
| seat_type = [[فهرست شهرهای مصر|مرکز]]
| seat = [[اسماعیلیه]]
| government_footnotes =
| leader_party =