باز کردن منو اصلی

تغییرات

افزودن {{منبع}} (ت)
{{منبع|تاریخ=مارس ۲۰۱۳}}
در اصطلاح اسلامی، شهرهای بزرگ خارق العاده را بلاد کبیره می نامند.
در این شهرها رفتن از محلی به محل دیگر در جکم مسافرت می باشد و نماز و روزه را تحت الشعاع خود قرار می دهد.