تفاوت میان نسخه‌های «ضدسرمایه‌داری»

== فاشیسم ==
فاشیسم در مورد سرمایه داری مواضع مختلط دارد. در عین حال که از حقوق مالکیت خصوصی و [[حکومت محوری]] و [[کورپوراتیسم]] حمایت میکند، ولی موضعی خصمانه نسبت به مفاهیم [[لسه فر]] {{به فرانسوی|Laissez-faire}} سرمایه داری، [[بازار آزاد|سیستم بازار آزاد]]، [[تجارت آزاد]]، [[فردگرایی اقتصادی]]، فرهنگ [[مصرف‌گرایی]]، و فرهنگ [[بورژوازی|بورژوا]]یی است. فاشیسم نیز همانند مارکسیسم، معتقد است که تضاد طبقاتی، حفظ یک ویژگی ذاتی در جوامع سرمایه داری است. به همین دلیل به دنبال آن است که فاصله طبقاتی را توسط دولت جبران کند.
== اقتصادهای مشارکتی و مبتنی بر دموکراسی ==
 
=== اقتصاد مشارکتی ===
 
{{به انگلیسی|Participatory economics}}
[[رده:ضد سرمایه‌داری]]