تفاوت میان نسخه‌های «ضدسرمایه‌داری»

بدون خلاصه ویرایش
طیف های [[توسل به سنت|سنت گرا]] و [[محافظه‌کاری|محافظه‌کار]] جامعه ممکن است نسبت به کاپیتالیسم لیبرال نظر مساعدی نداشته باشند. خصوصاً در قاره اروپا بسیاری از افراد محافظه کار و سنت گرا از تاثیرات سرمایه داری بر فرهنگ و آداب و سنن ناراضی میباشند.
== اکوفمینیسم ==
{{اصلی|اکوفمینیسم}}
[[اکوفمینیسم|اکوفمینیست‌ها]] در مورد رابطه سرمایه داری و جهان طبیعت انتقاد دارند و لذا با تغییر و تحول در طبیعت برای خدمت به اهداف و منافع انسان مخالف هستند.
آنها ذات سرمایه داری را باعث کاهش رابطه دوستانه انسان ها با یکدیگر و با جهان طبیعت میدانند. آنها سرمایه داری را به عنوان یک ساخت و ساز پدرسالارانه می دانند که بر اساس استعمار زنان، استعمار طبیعت و استعمار مردم دیگر شکل گرفته است.
== فاشیسم ==
{{اصلی|فاشیسم و ضد سرمایه‌داری}}
فاشیسم در مورد سرمایه داری مواضع مختلط دارد. در عین حال که از حقوق مالکیت خصوصی و [[حکومت محوری]] و [[کورپوراتیسم]] حمایت میکند، ولی موضعی خصمانه نسبت به مفاهیم [[لسه فر|لسه فر سرمایه‌داری]] {{به فرانسوی|Laissez-faire}} ، [[بازار آزاد|سیستم بازار آزاد]]، [[تجارت آزاد]]، [[فردگرایی اقتصادی]]، فرهنگ [[مصرف‌گرایی]]، و فرهنگ [[بورژوازی|بورژوا]]یی دارد. فاشیسم نیز همانند مارکسیسم، معتقد است که تضاد طبقاتی، حفظ یک ویژگی ذاتی در جوامع سرمایه داری است. به همین دلیل به دنبال آن است که فاصله طبقاتی را توسط دولت جبران کند.
 
== مذهب ==
== سوسیالیسم ==
{{اصلی|سوسیالیسم}}
=== آنارشیسم ===
{{اصلی|آنارشیسم و سرمایه‌داری}}
=== کمونیسم ===
{{اصلی|کمونیسم}}
== جنبش‌های ضد جهانی‌سازی ==
{{اصلی|جنبش ضد جهانی‌سازی}}
 
[[رده:ضد سرمایه‌داری]]