آنان قابل چشم‌پوشی بودند - زبان‌های دیگر

آنان قابل چشم‌پوشی بودند در ۱۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به آنان قابل چشم‌پوشی بودند.

زبان‌ها