آنکه رها کرد (ترانه کیتی پری) - زبان‌های دیگر

آنکه رها کرد (ترانه کیتی پری) در ۲۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به آنکه رها کرد (ترانه کیتی پری).

زبان‌ها